Anul 28 d.H.

Pilda sfeşnicului

Luca 8: 16-18 16Nimeni, după ce a aprins o lumină, n-o acoperă cu un vas, nici n-o pune sub pat, ci o pune într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.17Fiindcă nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nimic tăinuit, care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină.18Luaţi seama, dar, la felul cum ascultaţi; căci celui ce are, i se va da; dar celui ce n-are, i se va lua şi ce i se pare că are.”

Marcu 4:21-29 21El le-a mai zis:„Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniţă sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeşnic?22Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va ieşi la lumină.23Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.”24El le-a mai zis:„Luaţi seama la ce auziţi. Cu ce măsură veţi măsura, vi se va măsura: şi vi se va da şi mai mult.25Căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are.”

Pilda seminţei care creşte

26El a mai zis:„Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ;27fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum.28Pământul rodeşte singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic;29şi când este copt rodul, pune îndată secera în el, pentru că a venit secerişul.”

Pilda neghinei

Matei 13:24-30 24Isus le-a pus înainte o altă pildă şi le-a zis:„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina lui.25Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină între grâu şi a plecat.26Când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina.27Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis: „Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghină?”28El le-a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.”

Şi robii i-au zis: „Vrei, dar, să mergem s-o smulgem?”29„Nu”, le-a zis el, „ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea.30Lăsaţi-le să crească amândouă împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.”

Matei 13:36-43 36Atunci Isus a dat drumul noroadelor şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El şi I-au zis: „Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.”37El le-a răspuns:„Cel ce seamănă sămânţa bună este Fiul omului.38Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău.39Vrăjmaşul care a semănat-o este diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii.40Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului.41Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea42şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.43Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă.

Comentarii