Isus

 • Ioan 1:1-5La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n'a fost făcut fără El. În

  ...
 • Luca 2:1-24 1În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată

  ...
 • Luc.1 26 În luna a șasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, ...

 • Luca 2:25-52  25Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui

  ...
 • Ioan 1:6-28 6A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.

  ...
 • Matei 3:13-17  13Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.14Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuință să fiu botezat de

  ...
 • Marcu 1:21-28  21S-au dus la Capernaum. Şi, în ziua Sabatului, Isus a intrat îndată în sinagogă şi a început să înveţe pe

  ...
 • Matei 4:1-11 1Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.2Acolo a postit patruzeci de zile și

  ...
 • Ioan 5:1-15 1După aceea era un praznic al iudeilor; şi Isus S-a suit la Ierusalim.2În

  ...
 • Ioan 1:35-51 35A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui.36Și, pe când privea pe Isus umblând, a zis: „Iată Mielul lui

  ...
 • Ioan 5:31-47 31Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată.32Este un Altul care mărturiseşte despre Mine; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată.

  33Voi aţi trimis la Ioan, şi el a

  ...
 • Ioan 2:1-22 1A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Isus era acolo.2Și la nuntă a fost chemat și

  ...
 • 17Și acum, fraţilor, știu că din neştiinţă aţi făcut aşa, ca şi mai marii voştri.18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi.

  19Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la

  ...
 • Ioan 2:23-3:21 23Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștilor, mulți au crezut în Numele Lui; căci vedeau

  ...
 • Ioan 3:22-4:3 22După aceea, Isus și ucenicii Lui au venit în ținutul Iudeii; și stătea acolo cu ei și boteza.23Ioan

  ...
 • Ioan 4:4-26 4Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria,5a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care-l dăduse Iacov

  ...
 • Ioan 4:43-54 43După aceste două zile, Isus a plecat de acolo, ca să Se ducă în Galileea.44Căci El însuși spusese că un proroc nu este prețuit în patria

  ...
 • Matei 8:14-17 14Isus S-a dus apoi în casa lui Petru şi a văzut pe soacra acestuia zăcând în pat, prinsă de friguri.15S-a atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile; apoi ea s-a sculat şi a început să-I slujească.16Seara, au adus la Isus pe mulţi

  ...
 • Matei 8:1-4 1Când S-a coborât Isus de pe munte, multe noroade au mers după El.2Şi un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis: „Doamne, dacă vrei, poţi să mă cureţi.”3Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis:„Da, vreau, fii

  ...
 • Luca 5:17-26 17Într-una din zile, Isus învăţa pe noroade. Nişte farisei şi învăţători ai Legii, care veniseră din toate satele Galileii şi Iudeii şi din Ierusalim, stăteau acolo; iar puterea Domnului era cu El, ca să vindece.18Şi iată că nişte oameni

  ...
 • Ioan 5:16-30 16Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua Sabatului.17Dar Isus le-a răspuns:„Tatăl Meu lucrează până acum; şi Eu, de asemenea, lucrez.”18Tocmai de

  ...
 • Matei 12:9-15a 9Isus a plecat de acolo și...

 • Cei 12 apostoli

  Petru  

  nume initial:

  ...
 • Matei 5:17-37 17Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit

  ...
 • Matei 7:12-29 12Tot ce voiţi să vă facă vouă

  ...
 • 1Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii,2foarte necăjiţi că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi.3Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi; căci se

  ...
 • 14Din Perga şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au şezut jos.15După citirea Legii şi a Prorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică: „Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt de îndemn pentru norod,

  ...
 • 22Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți;23pe Omul acesta, dat în mâinile

  ...
 • 1Cât despre mine, fraţilor, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovniceşti, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumeşti, ca unor prunci în Hristos. 2V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteaţi suferi; şi nici acum chiar nu le puteţi

  ...
 • 11Ca unii care cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni

  ...

Comentarii